Затверджено

Наказом начальника відділу

освіти Любомльської райдержадміністрації

№______від_________

Начальник відділу освіти

_________________В.І.Стрільчук

М.п.

Погоджено

Рішенням сесії

Нудиженської сільської ради

№______ від_____________

Нудиженський сільський голова

_________________В.В.Маррчук

М.п.

СТАТУТ

НУДИЖЕНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

( В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)

УКРАЇНА

Волинська область

Любомльський район

НУДИЖЕ

2012

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нудиженський навчально-виховний комплекс«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Нудиженської сільської ради Волинської області - це загальноосвітній комунальний навчальний заклад, що забезпечує потреби громадян України у розвитку, вихованні, навчанні, оздоровленні та догляді дітей дошкільного і шкі­льного віку.

1.2. Комунальний загальноосвітній навчальний заклад» Нудиженський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Нудиженської сільської ради Волинської області є правонаступником всіх прав та обов’язків навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступеня - дитячий садок» села Нудиже Любомльського району Волинської області та середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с.Нудиже.

1.3. Засновником навчально-виховного комплексу є територіальні громади сіл Нудиже, Мшанець, Черемошна Воля Любомльського району Волинської області в особі Нудиженської сільської ради.

1.4. Питання використання комунального майна навчально – виховний комплекс погоджує з Нудиженською сільською радою, уповноваженою управляти комунальним майном.

1.5. Навчально – виховний комплекс є юридичною особою, має кутовий штамп, круглу печатку з вказівкою свого повного найменування, ідентифікаційний номер, зведений баланс у бухгалтерії Нудиженської сільської ради та централізованій бухгалтерії відділу освіти Любомльської райдержадміністрації.

За спільним рішенням Нудиженської сільської ради та відділу освіти Любомльської райдержадміністрації, бухгалтерський облік може здійснюватися через власну бухгалтерію Нудиженського навчально-виховного комплексу, бухгалтерію Нудиженської сільської ради або через централізовану бухгалтерію відділу освіти Любомльської райдержадміністрації.

1.6. Навчально – виховний комплекс здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2010 року № 778, «Положенням про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 306 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 768 ), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.7. Повна назва навчально – виховного :

Нудиженський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

1.8. Місцезнаходженням Нудиженського навчально-виховного комплексу є:

Україна, 44320, Волинська область, село Нудиже,

вулиця Центральна, будинок 21.телефон: (03377) 33441,

1.9. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. Відповідно до освітнього рівня, в шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу функціонують разом школи всіх трьох ступенів:

І ступінь - початкова школа ( 1 - 4 класи - термін навчання 4 роки);

ІІ ступінь - основна школа (5 - 9 класи - термін навчання 5 років);

ІІІ ступінь - старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання (10 – 11 ) класи - термін навчання 2 роки.

1.10. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється Нудиженською сільською радою на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

1.11. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших навчальних предметів у навчально-виховного комплексі визначаються згідно з нормативами, встановленими Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та погодженими з Міністерством фінансів України.

За рішенням виконавчого комітету Нудиженської сільської ради може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

1.12. У складі дошкільного підрозділу можуть бути групи компенсуючого типу.

1.13. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, класи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, групи продовженого дня.

1.14. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, надання послуг по вихованню і розвитку дітей дошкільного віку та підготовці їх до навчання в школі; навчання, виховання і розвиток дітей шкільного віку та підготовка їх до професійного самовизначення.

1.15. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

- реалізація державної політики в галузі освіти;

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

- виховання громадянина України;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості та гідності, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- сприяти реалізації права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я вихованців;

- надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мови дитини;

- здійснення соціально-педагогічного патронату;

1.16. Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.17. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі обов'язків за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.18. Мова навчання у навчально-виховного комплексі визначається українська.

1.19. Навчально-виховний комплекс має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми і засоби організації навчально - виховного процесу за погодженням із відділом освіти Любомльської районної державної адміністрації.

- визначати варіативну частину шкільного навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувальних, профілактичних і культурних підрозділів.

1.20. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку, учнів у навчально-виховного комплексі здійснюється штатною медсестрою або спеціально закріпленим фельдшерем ФАП с.Нудиже. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.21. Харчування вихованців та учнів у навчально-виховного комплексі здійснюється згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

1.22. Порядок забезпечення продуктами харчування дітей у навчально-виховного комплексі встановлюється Нудиженською сільською радою за погодженням із відділом освіти Любомльської районної державної адміністрації.

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчового блоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника навчально-виховного комплексу.

У навчально-виховного комплексі має бути організовано 3 разове харчування дітей дошкільного віку, одноразове харчування учнів, дозволена реалізація буфетної продукції за умови дотримання вимог до функціонування буфету в навчальному закладі.

1.23. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчально-виховний комплекс працює за п'ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями: субота і неділя.

2.2. Навчально-виховний комплекс проводить свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і окремо на оздоровчий період для дошкільного підрозділу.

План роботи затверджується радою навчально-виховного комплексу і погоджується з відділом освіти Любомльської райдержадміністрації та Любомльською райсанепідстанцією.

План роботи дошкільного підрозділу на оздоровчий період погоджується з відділом освіти Любомльської райдержадміністрації та Любомльською райсанепідстанцією.

2.3. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, у шкільному підрозділі - регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

2.4. Робочий навчальний план навчально-виховного комплексу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Любомльської райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану складаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.5. Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2010 року № 778, «Положенням про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 306 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 768), «Положенням про дошкільний навчальний заклад» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124 ).

2.6. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчально-виховного комплексу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.7. Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.8. Індивідуалізація і диференціація навчання у навчально-виховного комплексі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану. Варіативна частина формується навчально-виховним комплексом самостійно з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 N 732, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 р. за N 9/7330 (із змінами та доповненнями) учням надається право і створюються умови для індивідуального навчання.

2.9 Навчально-виховний комплекс може відповідно до пункту 39 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 р.№ 778 надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчально – виховним комплексом затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.№ 796 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 939, від 1 червня 2011 р. № 575.

При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно – правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.

2.10. Прийом дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється керівником протягом календарного року на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування, за наявності відповідних медичних довідок (висновків комісії).

2.11. До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, із шести років.

2.12. Прийом учнів до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до навчально-виховного комплексу лише за наявності вільних місць у відповідному класі.

2.13. Зарахування дітей навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі:

- особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють);

- свідоцтва про народження (копії), паспорта;

- медичної довідки, встановленого зразка, про стан здоров'я;

- медичної довідки про епідеміологічне оточення (для дітей дошкільного віку), та (або) довідки, яка підтверджує безпечність перебування дитини в дитячому колективі.

- документа для зарахування до групи компенсуючого типу або класу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) для зарахування до шкільного підрозділу.

2.14. За дитиною дошкільного підрозділу зберігається місце у навчально-виховного комплексі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літний оздоровчий період (75 днів).

2.15. Відрахування дітей дошкільного віку з навчально-виховного комплексу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в навчально-виховного комплексі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.16. Адміністрація навчально-виховного комплексу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за два тижні.

2.17. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня . згідно зразка, встановленого Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.18. В шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу для учнів 1-4 класів, а також 5-9 класів, в яких навчаються діти, які потребують корекції розумового і фізичного розвитку за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчально-виховного комплексу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

2.19. Навчальний рік у навчально-виховного комплексі починається 1 вересня Днем знань і закінчується:

- у дошкільному підрозділі - 31 травня наступного року; з 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) - проводиться оздоровлення дітей;

- у шкільному підрозділі - не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності дозволу відділу освіти Любомльської райдержадміністрації, що підтверджує підготовку приміщень навчально-виховного комплексу для роботи у новому навчальному році.

Тривалість навчального року учнів обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менша 175 робочих днів для учнів 1-4 класів та 190 робочих днів - для учнів 5-12 класів. Структура навчального року будується за двома семестрами.

Структура навчального року та режим роботи встановлюється радою навчально-виховного комплексу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Любомльської райдержадміністрації.

2.20. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.21. Тривалість канікул для учнів 1-11 класів протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів, для учнів 1 класів можуть встановлюватися додаткові канікули в межах 7 календарних днів.

2.22. Режим роботи навчально-виховного комплексу визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з відділом освіти Любомльської райдержадміністрації та Любомльською райсанепідемстанцією.

2.23. Тривалість занять в шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу складає: у перших класах - 35 хв., у других-четвертих - 40 хв., п'ятих-дванадцятих - 45 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Любомльської райдержадміністрації та Любомльською райсанепідемстанцією.

Щоденна кількість і послідовність уроків визначається розкладом. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчально-виховного комплексу.

Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров'я і фізичної культури.

Крім різних обов'язкових форм занять, у навчально-виховному комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, і спрямованні на задоволення освітніх інтересів та на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань вихованців.

2.24. Навчання у шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу організовується в одну (першу) зміну.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хв., великої перерви - 20 хвилин.

2.25. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів; учням перших класів домашні завдання не задаються.

2.26. У навчально-виховного комплексі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальних досягнень учнів носить стимулюючий характер: у першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів; в наступних класах вона доповнюється оцінками по 12-ти бальній шкалі. Оцінка з поведінки учням не виставляється.

За рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України може запроваджуватися інша система оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.27. Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжити навчання в спеціальних загальноосвітніх школах, залишитись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.28. Навчання у випускних класах навчально-виховного комплексу завершується Державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок Державної підсумкової атестації, а також переведення й випуск учнів в навчально-виховного комплексі встановлюються згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову та атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Кабінетом Міністрів України.

2.29. Звільнення учнів від Державної підсумкової атестації проводиться в порядку, встановленому Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.30. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання навчальних досягнень доводяться до відома учнів класним керівником.

2.31. Учні 1-8 класів та 10 (11) класів, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний рік можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні". Учням, які закінчили основну школу з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка. Випускники 11 класів можуть нагороджуватися похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями: золотою - "За високі досягнення у навчанні" або срібною - "За досягнення у навчанні".

Особам, нагородженим Золотою або Срібною медалями, видається документ про повну загальну середню освіту особливого зразка.

За успіхи у навчанні для всіх учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

2.32. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту, золотих медалей "За високі досягнення у навчанні", срібних медалей "За досягнення у навчанні", похвальних листів "За високі досягнення у навчанні" та похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходиться навчально-виховний комплекс, відповідними місцевими органами управління освітою.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчально-виховного комплексі є діти дошкільного віку, учні (вихованці), керівник, заступники керівника, педагогічні, медичні та інші працівники, практичний психолог, бібліотекар, інші спеціалісти навчально-виховного комплексу, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, Положенням про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", даним Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку.

3.3. Вихованці навчально-виховного комплексу мають право:

- на доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти;

- на безпечні і нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання, навчання і праці;

- на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчально-виховного комплексу;

- на вибір форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- на переатестацію з навчальних предметів;

- брати участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- на участь в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу, вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, вільно виражати погляди і переконання;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

- на отримання гарячого харчування в їдальні навчально-виховного комплексу.

3.4. Вихованці навчально-виховного комплексу зобов'язані:

- систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Базовим компонентом дошкільної освіти, Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, дотримуватись встановленої для вихованців навчально-виховного комплексу форми;

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу.

3.4.1. До учнів, що порушують Статут навчально-виховного комплексу адміністрацією і радою навчально-виховного комплексу можуть застосовуватися заходи впливу:

- громадське засудження, публічне обговорення негативного вчинку;

- зауваження вчителя, класного керівника;

- зауваження директора, зроблене публічно в присутності учнів, вихованців;

- надсилання "листа-тривоги" на адресу батьків або осіб, що їх замінюють;

- у випадку систематичного грубого порушення дисципліни учні з їх батьками запрошуються на педагогічну раду або раду навчально-виховного комплексу.

3.4.2. Вихованцям, які досягли значних успіхів у навчанні, рішенням ради навчально-виховного комплексу може бути призначена, два рази на рік, стипендія за рахунок власних надходжень або за рахунок додаткових джерел фінансування.

3.4.3. Учні навчально-виховного комплексу залучаються, за їх згодою та згодою їх батьків, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу. Самообслуговування організується у відповідності з віком, статтю, фізичними можливостями і станом здоров'я, базуючись на гігієнічних вимогах та вимогах до охорони їх здоров'я. Робота із самообслуговування проводиться за участю педагогів, класних керівників та залученням батьків або осіб, які їх замінюють.

3.5. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

До педагогічної діяльності в навчально-виховного комплексі можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів для викладання окремих навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, педагогічне навантаження й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних здійснює відділ освіти Любомльської районної державної адміністрації.

3.7. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- внесення пропозицій керівництву навчально-виховного комплексу і відділу освіти Любомльської райдержадміністрації щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я вихованців;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчально-виховного комплексу, органів громадського самоврядування;

- самостійний вибір форми підвищення кваліфікації;

- атестацію згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства ;

- об'єднання в професійні спілки та членство в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- виявлення педагогічної ініціативи.

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до вимог навчальних програм;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечити емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- виконувати Статут навчально-виховного комплексу, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- виконувати посадову інструкцію вчителя;

- виконувати накази і розпорядження директора навчально-виховного комплексу, органів управління освітою;

- сприяти зростанню авторитету навчально-виховного комплексу.

3.10. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

3.11. Працівники навчально-виховного комплексу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять один раз на рік обов’язкові медичні огляди, які організуються і здійснюються у встановленому законодавством порядку. Працівники навчально-виховного комплексу повинні проходити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди. Обов'язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року. Позачергові медичні огляди окремих працівників навчально-виховного комплексу можуть проводитися на вимогу головного державного санітарного лікаря, а також на прохання працівника, якщо він пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці.

Нудиженська сільська рада спільно із директором навчально-виховного комплексу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку. Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

3.12. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується відділом освіти Любомльської райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) за відсутності годин.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.13. Директор навчально-виховного комплексу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями навчально-дослідними ділянками. Їхні права та обов'язки визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та Статутом навчально-виховного комплексу.

3.14. У навчально-виховного комплексі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, що обіймають, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.16. Забороняється спільна робота осіб, що є близькими родичами, свояками, якщо в зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підлеглі чи підконтрольні один одному.

3.17. Права й обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, посадовими інструкціями.

3.18. Батьки вихованців та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до ради навчально-виховного комплексу, піклувальної ради, батьківських комітетів та інших органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;

- звертатися до органів управління освітою, директора навчально-виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчально-виховного комплексу.

3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, обдарувань;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, загальнолюдських цінностей;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в навчально-виховному комплексі у встановленому порядку;

- своєчасно сповіщати адміністрацію навчально-виховного комплексу про можливість відсутності або хвороби дитини.

3.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчально-виховний комплекс може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.22. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;

- приймати участь в роботі учнівських об’єднань за інтересами і гуртків, секцій;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.23. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту навчально-виховного комплексу;

- виконувати накази та розпорядження директора навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється Нудиженською сільською радою та відділом освіти Любомльської райдержадміністрації.

4.2. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснюється його директором за участю органів громадського самоврядування.

Директором може бути тільки громадянин України, який має повну вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.3. Директор навчально-виховного комплексу та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відділу освіти Любомльської райдержадміністрації лише на контрактній основі.

Директора може бути звільнено з посади на умовах, передбачених законодавством України та контрактом.

Призначення та звільнення з посади заступників директора навчально-виховного комплексу здійснюється начальником відділу освіти Любомльської райдержадміністрації за письмовим поданням директора.

4.4. Директор навчально-виховного комплексу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти та загальної середньої освіти, визначених Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", та забезпечення рівня освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- діє від імені навчально-виховного комплексу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь та навичок вихованців;

- створює необхідні умови для проведення виховної роботи з дітьми дошкільного віку, учнями, їх участі в позакласній та позашкільній роботі;

- несе особисту відповідальність і забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці та техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчально-виховного комплексу, несе особисту відповідальність за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує права вихованців та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- втілює заходи щодо запобігання вживання вихованцями алкоголю, наркотиків, тютюну;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально-виховного комплексу;

- несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьків, громадськості.

4.5. Штатний розпис навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до діючих нормативних документів.

4.6. Директор навчально-виховного комплексу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління навчально-виховним комплексом.

4.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох на рік.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу:

- переведення дітей дошкільного підрозділу до першого класу шкільного підрозділу і учнів до наступних класів, їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні разом з радою навчально-виховного комплексу;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчально-виховного комплексу;

- застосування заходів впливу щодо учнів, які не виконують своїх обов’язків.

4.9. У навчально-виховного комплексі можуть створюватися учнівські та педагогічні організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у навчально-виховного комплексі є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;

- учнів навчально-виховного комплексу класів другого-третього ступенів - учнівськими зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчально-виховного комплексу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник.

4.11. Загальні збори (конференція):

- обирають раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- затверджують піклувальну раду навчально-виховного комплексу;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчально-виховного комплексу про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного комплексу, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

- при необхідності створюють тимчасові чи постійні комісії, ради з різних напрямків роботи і встановлюють їх повноваження;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників навчально-виховного комплексу;

4.12. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада навчально-виховного комплексу, діяльність якої регулюється цим Статутом та Положенням про раду навчально-виховного комплексу, яке затверджується загальними зборами (конференцією).

4.13. Метою ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і дитячого колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;

- розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.14. Основним завданням ради є:

- підвищення ефективності навчально - виховного процесу, взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчально-виховного комплексі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання дітей;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами вихованців та навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.15. До складу ради навчально-виховного комплексу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (другого-третього ступенів навчання), батьків і громадськості. Норма представництва визначається загальними зборами (конференцією).

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

4.16. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності;

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше ніж 4 рази на навчальний рік.

Засідання ради навчально-виховного комплексу може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, засновником, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради доводиться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально-виховного комплексу.

4.17. Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд всі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаною з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.18. Рада навчально-виховного комплексу:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчально-виховного комплексу;

- затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу

- сприяє формуванню мережі груп дошкільного підрозділу, класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчально-виховного комплексу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданні атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з вихованцями;

- виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Любомльської районної адміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги вихованцям;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов дитини, яка перебуває в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплати періодичних видань;

- розглядає питання про здобуття обов'язкової загальноосвітньої середньої освіти учнями (вихованцями);

- організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчально-виховного комплексу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії, та зміст їх роботи визначаються радою.

4.19. У навчально-виховного комплексі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради навчально-виховного комплексу можуть створюватися піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, асоціації тощо.

4.20. Діяльність піклувальної ради регулюється Положенням про піклувальну раду, розробленим на основі рекомендацій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та затвердженим радою навчально-виховного комплексу.

Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування навчально-виховного комплексу, стимулювання творчої праці учасників навчально-виховного процесу.

4.21. Діяльність учнівського та батьківського комітетів регулюється положеннями про ці комітети, які затверджуються радою навчально-виховного комплексу.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає основні фонди (будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання тощо), оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у зведеному балансі централізованої бухгалтерії Нудиженської сільської ради та відділу освіти Любомльської райдержадміністрації.

5.2. Майно навчально-виховного комплексу є власністю територіальної громади села Нудиже і належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчально-виховного комплексу.

5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Навчально-виховний комплекс не має права продавати або передавати іншим підприємствам, установам та організаціям надані йому приміщення, будинки, споруди, майно, обладнання та інші матеріальні цінності, обмінювати їх, надавати безкоштовно у тимчасове користування або у позику, а також списувати їх з балансу без погодження із відділом освіти Любомльської районної державної адміністрації. Збитки, завдані навчально-виховного комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу з дотриманням діючих нормативів база навчально-виховного комплексу, крім приміщень груп, спалень, класних приміщень та навчальних кабінетів, може включати майстерні (слюсарна, столярна, кабінет обслуговуючої праці), а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотеку, медичний, комп'ютерний кабінети, їдальню, приміщення навчально-допоміжного персоналу, тощо.

5.6. Нудиженська сільська рада разом з відділом освіти Любомльської райдержадміністрації:

- здійснює контроль за роботою навчально-виховного комплексу щодо забезпечення збереження та ефективного використання комунального майна, закріпленого за ним;

- здійснює контроль за якістю проведення інвентаризації основних фондів;

- здійснює контроль за рухом та списанням основних засобів;

- інші повноваження передбачені чинним законодавством.

5.7. Навчально-виховний комплекс має земельну ділянку, де розміщені стадіон, спортивні, ігрові майданчики, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

6.1. Фінансування навчально-виховного комплексу здійснюється Нудиженською сільскою радою відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.2. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:

- кошти Нудиженської сільської ради;

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної, загальної середньої освіти з урахуванням специфіки та змісту роботи навчально-виховного комплексу;

- кошти, отримані за надання платних додаткових освітніх послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; оренда приміщень навчально-виховного комплексу допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників (з дозволу відділу освіти Любомльської районної державної адміністрації та Нудиженської сільської ради);

- кредити та інвестиції банків;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.4. За рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування навчально-виховного комплексу можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на навчально-виховну роботу з вихованцями.

6.5. У навчально-виховного комплексі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб вихованців і учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку навчально-виховного комплексу в установі банку (рахунок відкриває Нудиженська сільська рада) і витрачаються відповідно до кошторису, що складений радою навчально-виховного комплексу, за наказом директора. Невикористані за звітний період кошти фонду вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році, якщо інше не передбачено законодавством.

6.6. Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється бухгалтерією Нудиженської сільської ради спільно з адміністрацією навчально-виховного комплексу відповідно до чинного законодавства. Освоєння коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради навчально-виховного комплексу. Навчально-виховний комплекс може мати свій рахунок у банку.

6.7. Підставою для освоєння коштів фонду навчально-виховного комплексу є витяг з протоколу засідання ради навчально-виховного комплексу і наказ директора.

6.8. Контроль за правильним витрачанням коштів фонду здійснюють рада навчально-виховного комплексу, органи державної виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

6.9. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки,молоді і спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад.

6.10.Звітність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до вимог законодавства.

6.11. Навчально-виховний комплекс має право згідно із законодавством купувати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.12. Працівники навчально-виховного комплексу, вихованці, учні та їх батьки або, особи, які їх замінюють, згідно із законодавством несуть матеріальну відповідальність за псування будівлі навчально-виховного комплексу, споруд, меблів, обладнання, іншого майна.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчально-виховний комплекс, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчально-виховний комплекс має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь навчально-виховного комплексу в міжнародних програмах, проектах учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, відділ освіти Любомльської райдержадміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4. У період між атестацією навчального закладу проводяться перевірки навчально-виховного комплексу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відділом освіти Любомльської районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Нудиженського навчально-виховного комплексу приймає Нудиженська сільська рада за погодженням із відділом освіти Любомльської районної державної адміністрації в порядку, визначеному законодавством.

Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається у разі зміни його типу або форми власності шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, тощо.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Нудиженською сільською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчально-виховним комплексом.

9.2. У випадку реорганізації права на навчально-виховний комплекс переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

9.3 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

Ліквідація або реорганізація навчального закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

При реорганізації чи ліквідації Нудиженського навчального виховного комплексу, учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до законодавства України про працю.

Директор О.Г.Пичоха

Статут складається з дев’яти

розділів на двадцять шістьох сторінках

Кiлькiсть переглядiв: 91

Коментарi